-

Melis / 16 @hmelisaktas

Çinde yetenek yarışmasına katılan 3 yaşındaki Zhang Junhao

(Source: illucuyuz, via uykucusirinarda)

Hiç Harry Potter’daki büyülerden birini yapmayı denedin mi?

kusucamyeminediyorumkusucam:

cikolatatanrisi:

image

belki biraz

(via neden-her-zaman-ben)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter